Wonen in verpleeghuis De Elf Ranken  
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 Beste bezoeker.  
Verpleeghuis de Elf Ranken is inmiddels verhuist naar Barendrecht. Over het nieuwe verpleeghuis in Barendrecht vind je hier dan ook geen informatie.  
Dit onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl geeft een beeld hoe het was in de "oude" Elf Ranken in Rotterdam en hoe het is om in een verpleeghuis te wonen als bewoner en te werken als (zieken) verzorgende.  
Johan  
Oud medewerker verpleeghuis de Elf Ranken Rotterdam.  
Verpleeghuis en Reactiveringscentrum De Elf Ranken Rotterdam
Wonen in verpleeghuis De Elf Ranken  
De indeling van het verpleeghuis  
Een dag in Verpleeghuis De Elf Ranken  
De verschillende functies van het verpleeghuis  
De Elf Ranken van A TOT Z  
Nieuwbouw Barendrecht in de wijk Carnisselande  
Werken in verpleeghuis de Elf Ranken  
inleiding  
De indeling van deze verpleegafdeling.  
De bewoner en zijn ziekte  
Mijn werk op deze verpleegafdeling  
De dagindeling van de bewoner  
tilapperaten  

Wonen in verpleeghuis de Elf Ranken Rotterdam  
Het indeling van Verpleeghuis en reactiveringscentrum "De Elf Ranken."  
Verpleeghuis De Elf Ranken is ongeveer 25 jaar oud. Het verpleeghuis is initiatief van de gerefformeerde kerken uit Rotterdam-Zuid ontstaan en heeft een protestants christelijke identiteit. In de bouw van het verpleeguis is nog het ziekenhuis model herkenbaar: lange gangen met slaapkamers aan een zijde. Aan de de andere zijde bevinden zich de werkruimtes. Op de "kop" van de gang is een dagzaal. Het gebouw bestaat uit een begane grond en zes verdiepingen. Op de begane grond bevinden zich een aantal kantoorruimtes en tevens de receptie. Ook de facilitaire dienst is hier gevestigd. Hier onder vallen de linnenkamer, de keuken, de huishoudelijke dienst en de technische dienst. Ten slotte zijn er een aantal (grote) ruimtes voor recreatie en voor het ontvangen van bezoek. In de hal is een winkeltje, waar u onder andere een kopje koffie kunt kopen.  
Op de eerste etage treft u de activiteiten begeleiding, de ergotherapie, de artsen, het maatschappelijk werk, de fysiotherapie en de logopedie. Ook is daar de apothekersruimte gevestigd van waaruit de medicynen verspreid worden naar de verschillende afdelingen.  
De tweede afdeling is bestemd voor mensen waarvan de prognose is dat zij weer in staat zijn terug te keren naar hun oorspronkelijke thuissituatie. Wij noemen dit de reactiverings afdeling.  
Op de derde, vierde en vijfde etage worden mensen verzorgd die langere tijd in het verpleeghuis verblijven en een somatische (=lichamelijke) handicap hebben.  
Op de zesde etege verblijven mensen die naast een lichamelijke handicap ook psycho-geriatische problemen hebben. Dit wil zeggen, psygische of gedragsveranderingen die met ouderdom te maken hebben.  
Alle etages hebben vier-, twee-, en eenpersoons slaapkamers. In de dagzaal kan de maaltijd gebruikt worden. Er is koffie en thee en er staat een televisie. Ook kan er er een gesprek gevoerd worden met medebewoners. Voor mensen die niet in de gelegenheid zijn om in de huiskamer televisie te kijken, bestaat er de mogenlijkheid om een televisie te huren. De televisie word dan boven het bed bevestigd. Op de gang zijn een aantal rolstoeltoeganklijke toileten en douche ruimten aanwezig. In het midden van de gang bevind zich de persneelspost.  
   
Een dag in Verpleeghuis De Elf Ranken  
Hoe een dag in Verpleeghuis De Elf Ranken eruit ziet, kan niet in zijn algemeenheid gezegd worden. De wensen van de bewoner zoveel mogenlijk de dagindeling.  
Met de verzorgenden op de afdeling zijn afspraken te maken over het tijdstip van opstaan. Dat zal niet altijd lukken, maar het streven is er wel op gericht. Het ontbijt gebruikt men bij voorkeur in dedagzaal of in de hal, waar een aantal tafels opgesteld zijn. De ochtend kan doorgebracht worden op de afdeling. Ook zijn therapie afspraken mogenlijk. De ochtend(of een gedeelte daarvan) word dan gebruikt om te oefenen. Hiernaast biedt de activiteiten mogenlijkheden tot ontspanning. Dit kan in veel verschillende vormen gebeuren.  
Bezoek is vanzelfsprekend ook welkom in de ochtenden. Gezellig een praatje maen met bezoekers kan op de afdeling of in een van de ruimtes op de begane grond.  
Tussen de middag wordt de warme maaltijd opgediend. Net als het ontbijt wordt de warme maaltijd zoveel mogenlijk genuttigd in de dagzaal of in de halletjes op de gang. s'Middags is er gelegenheid bezoek te ontvangen, de therapie te bezoeken (volgens afspraak), aan activiteiten deel te nemen of andere dingen te doen. Rond vijf uur s'middags word de broodmaaltijd geserveerd. De avonden kunnen naar eigen wens worden ingevuld. Voor de mensen die voor reactivering naar het verpleeghuis zijn gekomen, is er op zaterdagochtend gelegenheid de fysiotherapie te bezoeken. Verder is iedereen in het weekend vrij te doen en te laten wat men wil. Op zondag is er gelegenheid om in de kerkzaal een kerkdienst bij te wonen.  
   
De verschillende functies van het huidige verpleeghuis  
Op dit moment heeft het verpleeghuis een viertal functies. Dit zijn:  
1     Reactivering.  
2     Langdurige somatische zorg.  
3     Somatisch-plus zorg.  
4     Palitatieve zorg.  
5     Samenwerken met ziekenhuizen.  
6     Samenwerken met verzorgingshuizen.  

1    Reactivering  
De reactiveringsafdeling van het verpleeghuis richt zich op die mensen, waarvan de prognose is dat zij binnen en beperkt aantal maanden het verpleeghuis weer kunnen verlaten. Een team van verschillende diciplines staat de bewoner bij om de zorg en de behandeling zo goed mogenlijk te laten verlopen en de overgang naar huis of naar een andere woonsituatie zo goed mogenlijk te begeleiden.  
In samenspraak met de bewoner en eventueel diens naaste familie word een behandelplan opgesteld en (indien nodig) bijgesteld. Hierbij zijn ook de verschillende dicilpines betrokken.  
Voordat de bewoner het verpleeghuis verlaat, bezoekt de ergotherapeut in veel gevallen de (nieuwe) woosituatie om aanpassingen te adviseren als dat nodig is. De therapeut kijkt ook naar de wensen en de mogenlijkheden tot zorg in de thuissitatie.  

2    Langdurige somatische zorg.  
De drie afdelingen voor langdurige somatische zorg zijn bestemt voor bewoners die waarschijnlijk een langere peiode in het verpleeghuis zullen verblijven.  
Therapie wordt afgestemd op de wensen en mogenlijkheden van de bewoner. Gezelligheid, comfort en wonen staan voorop. Ook hier wordt in overleg met de bewoner en de verschillende diciplines een zorgplan opgesteld.  

3    Somatisch-plus zorg.  
Op deze afdeling word gerichte zorg gegeven aan mensen die naast lichamelijke zorg ook psycho-geriatische zorg nodig hebben. Wonen, comfort en gezelligheid zijn ook hier erg belangrijk. Inbreng en betrokkenheid van familie zijn juist hier van groot belang. Op deze afdeling word gezocht naar werkvormen die in het nieuwe verpleeghuis in Barendrecht gebruikt kunnen worden voor de afdeling voor psycho-geriatische ouderen. Er wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van een psycholoog.  

4    Palitatieve zorg.  

In De Elf Ranken wordt veel aandacht bsested aan mensen in de laatste levensfase. Zoveel mogenlijk zullen de bewoner, familie, arts en verzorgenden afstemmen wat de wensen zijn en wat mogenlijk is. Lichamelijke ongemakken en pijn zullen bestreden worden, waar dat kan. Ondersteuning zal gegeven worden waar dat wenselijk is.
5    Samenwerken met ziekenhuizen.  
De Elf Ranken heeft goede contacten met de ziekenhuizen in de omgeving. Als er, om welke reden dan ook, advies, zorg of behandeling uit het ziekenhuis nodig is, kunt u zelf kiezen met welk ziekenhuis er contact wordt gelegd. Met het Zuiderziekenhuis en met het St Clara ziekenhuis heeft De Elf Ranken een samenwerkingsverband.  
Dit houd in dat voor bepaalde patienten groepen versnelde overplaatsing naar het verpleeghuis kan plaatsvinden. Zoveel als mogenlijk is wordt de lijn van zorg en behandeling van het Ziekenhuis voortgezet in het verpleeghuis. Ondanks het samenwerkingsverband blijft er altijd keuzevrijheid aanwezig.  

6    Samenwerking met vezorgingstehuizen.  
Woonzorgcentrum Borgstede in Barendrecht, behoort ook tot het N.Z.R. Samenwerking vindt plaats op een aantal vlakken. In de komende jaren zal in Borgstede een verpleegunit voor psych-geriatische ouderen gerealiserd worden. Verpleeghuiszorg kan dan in het verzorgingstehuis gegeven worden.  
In zorgcentrum De Riederborgh in Ridderkerk heeft De Elf Ranken een substitutie project lopen. Dit is een project waarbij aanvullende verpleeghuiszorg in het verzorgingstehuis word gegeven. Deze zorg is zowel voor psycho-geriatische ouderen bestemd als voor ouderen met een lichamelijke handicap.  

De Elf Ranken, van A TOT Z.  
Dit is een trefwoordenregister met "wat" en "wie' u waar kunt vinden.  
Als er nog vragen overblijven, kunt u altijd terecht bij de receptie of de verzorgenden op de afdeling.  

Activiteiten.  
Activiteiten worden georgraniseert op de afdeling activiteiten begeleiding op de eertse etage, in de dagzalen van de verschillende afdelingen en in de ruimtes op de begane grond. Informatie hierover staat op de daarvoor bestemde mededelingen borden bij de lift.  

Administratie.  
Voor financiele vragen met betrekking tot rekeningen en dergelijke kunnen wij u doorverwijzen naar het N.Z.R  Servicebureau.  

Afwezig.  
Indien u een of meerdere dagen weg wilt gaan, verzoeken wij dit graag te overleggen met een medewerker van de zorgafdeling. Wanneer u afwezig bent vragen wij u dit tevens door te geven aan de receptie.  

Apohekersruimte.  
Deze bevind zich op de eerste etage. Vanuit deze ruimte worden de medicynen verspreid naar de verschillende afdelingen.  

Artsen  
Elke afdeling heeft een eigen afdeligsarts die kennis met u komt maken op de dag van opname. Bij afwezigheid is er altijd een vervang(st)er beschikbaar. u kunt de arts benaderen via de verzorgenden op de afdeling.  

Avond-, nacht- en weekendhoofden.  
Gedurende de avond en nacht en in de weekenden zijn zij verantwoordelijk voor de zorg binnen De Elf Ranken. Zij kunnen, indien noodzakelijk, een dienstdoend arts raadplegen.  

Banden pompen  
Indien de banden van uw rolstoel zacht zijn, kunt u dit melden bij de receptie. Zij benaderen vervolgens de technische dienst om deze op te laten pompen.  

Bezoek.  
Bezoek is altijd welkom. In het verpleeghuis zijn geen vaste bezoektijden. Het is wel verstandig rekening te houden met maaltijden en rusttijden.  

Bibliotheek  
Eenmaal in de week komt een vrijwilliger op de afdelingen langs met de boekenwagen. U kunt dan boeken lenen of teruggeven. De collectie wisseld regelmatig.  

Brandpreventie  
Wees voorzichtig met vuur ! Mocht, er ontdanks voorzichtigheid toch brand uitbreken, raak dan niet in paniek maar volg de instructie van het personeel en de brandweer op.  

Clientenraad  
In De Elf Ranken is een clientenraad aanwezig. Deze heeft net als de ondernemingsraad instemming of adviesrecht in belangrijke beleidszaken. De raad behartigt de belangen van de bewoners.  

Dietiste  
De dietiste is iedere ochtend in huis en bevind zich op de begane grond, voorbij het restaurant. Zij houd zich bezig met dieten en voedingsadviezen en word ingeschakeld door de afdelingsarts.  

Dominee  
Predikant en pastoraal medewerker maken deel uit van het pastorale team, verbonden aan De Elf Ranken. Via de verzorgenden op de afdeling kunt u contact opnemen met een van hen. Ook kunt u hen, as u in de gelegenheid bent, zelf aanspreken. De predikant is aanwezig op maandag van 13.00 tot 17.00 en donderdag van 09.00 tot 17.00. De pastoraal werker is er op maandag tot donderdag van 08.30 tot 17.00. Natuurlijk is een eigen geestelijk verzorger ook welkom.  

Eigen bijdrage  
Voor vragen rondom de "eigen bijdrage" aan de AWBZ kunt u terecht bij het maatschappelijk werk.  

Ergotherapeut  
Dagelijks van maandag tot vrijdag zijn beide of een van beide ergotherapeuten aanwezig. De ergotherapieruimte bevind zich op de eerste eteage. Ook voor vragen omrend rolstoelen en hulpmiddellen kunt u zich richten tot een van de twee ergotherapeuten.  

Familie  
Als verpleeghuis vinden wij het belangrijk om de familie zoveel mogenlijk te betrekken in de zorg van de bewoners. Uw inbreng en betrokkenheid zijn hierbij van groot belang.  

Feest vieren.  
Heeft u iets te vieren, dan is de bibliotheekruimte of het restaurant (allen in het week-end en/of s'avonds) een mogenlijkheid om meerdere mensen te ontvangen. Dit kunt u doorgeven aan de receptie. Bovendien kan er gebak, hapjes, drank en dergelijke besteld worden.  

Fysiotherapeut.  
Dagenlijks van maandag tot zaterdag is er een of meerdere fysiotherapeuten aanwezig. Iedere afdeling heeft een eigen fysiotherapeut(e). De afdeling fysiotherapie bevind zich op de eerste etage.  

Geestelijke verzorging.  
Predikant en pastoraal medewerker maken deel uit van het pastorale team, verbonden aan De Elf Ranken. Via de verzorgenden op de afdeling kunt u contact opnemen met een van hen. Ook kunt u hen, as u in de gelegenheid bent, zelf aanspreken. De predikant is aanwezig op maandag van 13.00 tot 17.00 en donderdag van 09.00 tot 17.00. De pastoraal werker is er op maandag tot donderdag van 08.30 tot 17.00. Natuurlijk is een eigen geestelijk verzorger ook welkom.  

Gesproken boek.  
Indien u slecht kunt zien, kunt u een boek "lezen" via een geluidsband, het zogeheten gesproken boek. Via de activiteiten begeleiding kunt u informatie krijgen over het gesproken boek.  

Huisdieren.  
Kleine huisdieren (zoals vogels) zijn momenteel toegestaan. Dit gebeurt echter wel in overleg met de leidinggevende op de afdeling.  

Hulpmiddellen.  
Advisering omtrend hulpmiddellen zoals loophulpmiddellen, rolsoelen en dergelijke vind plaats op de afdeling ergotherapieen/of fysiotherapie.  

Informatie.  
Met uw vragen kunt u altijd terecht bij de receptie en/of medewerkers op de zorgafdelingen.  

Kapsalon.  
De kapster is donderdag vanaf 09.00 in huis en werkt volgens afspraak. De kapsalon bevind zich op de begane grond. Aan de buitenzijde bevind zich een bakje met aanvraagformulieren en een brievenbus waain u de aanvragen kunt stoppen. De datum en het tijdstip geeft de kapster door aan de verpleegafdelingen.  

Kerkdiensten.  
Elke zondag is er een Protestante kerkdienst in de grote zaal, van 14.30 tot 15.30. Indien u daar heen wilt, kunt u dat aangeven bij de verzorgenden. Vijwilligers brengen u naar de kerkdienst en halen u weer op. Na de dienst is er de mogenlijkheidheid voor het drinken van een kopje koffie of thee. Een keer in de maand is er op de derde woensdag van de maand een Rooms-Katholieke viering.  

Klachten.  
Als u vind dat wij iets niet goed doen, zijn er een aantal mogenlijkheden om actie te nemen.Voor meer informatie hierover zie ook de klachtenregeling.  

Kleding.  
Al uw kleding/ linnengoed dient gemerkt te worden. Dit kan tegen een geringe vergoeding in De Elf Ranken gedaan woren door de linnenkamer. U betaald hiervoor eenmalig 45 gulden. Bovendien kan uw kleding tegen vergoeding gewassen worden. U kunt dit doorgeven aan de verpleging die het verder regelt met de linnenkamer. De kosten zijn 57.50 per maand.  

Kijk en luistergeld.  

Koffie drinken.  
Gedurende de gehele dag van 09.30 tot 20.00 is er de mogenlijkheid voor u en eventueel familie om in de hal beneden koffie te drinken.  

Linnenkamer.  
Bevind zich op de begane grond aan de achterkant van het gebouw. ( richting keuken). Openingstijden dagelijks van 10.00 tot 11.00.  

Logopedie.  
De logopediste houd zich onder andere bezig met taal, spraak en slikstoornissen. Zij is aanwezig op maandag, woensdag en donderdag. De logopedieruimte bevind zich op de eerste etage.  

Maatschappelijk werk.  
Dagelijks is een van de maatschappelijk werkenden aanwezig. Het maatschappelijk werk bevind zich op de eerste etage. Hier kunt u terecht met vragen of problemen rondom opname en/of verblijf in het verpleeghuis. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over verwerkingsproblematiek, maar ook over practische zaken zoals "eigen bijdrage".  

Medicynen.  
Medicynen worden voorgeschreven door uw (verpleeg)huisarts. De verzorgende is verantwoordelijk voor de verstrekking van uw medicynen.  

Onderdeel commissie(OC)  
Deze commissie maakt deel uit van de Ondernemingsraad(OR) van de N.Z.R. De OC behartigt de belangen van onze medewerkers in De Elf Ranken.  

Pedicure  
Zij is op vrijdag vanaf 09.00 aanwezig in huis en werkt volgens afspraak. De pedicure ruimte bevind zich in dezelfde ruimte als de kapsalon, op de begane grond.aan de buitenkant van deze ruimte bevind zich een bakje met aanvraagformulieren voor behandeling met daarnaast ook een brievenbuis voor uw aanvragen. Een dag voor de behandeling word op de verpleegafdelingen bekend gemaakt het tijdstip waarop u verwacht word. De behandeling dient rechtstreeks cntant betaald te worden.  

Post.  
Alle post komt binnen via de receptie. Deze zorgt ervoor dat de voor u bestemde post op de afdeling komt.  

Psycholoog.  
Op dit momewt is er geen psycholoog in dienst van De Elf Ranken. Wel kan gebruik gemaakt worden van de diensten van een psycholoog van een naburig verpleeghuis. Via de verzorgenden en arts kunt u hierover informatie krijgen.  

Receptie.  
Deze ziet u als u het verpleeghuis binnenkomt.  

Rekeningen  
Voor financiele vragen met betrekking tot rekeningen en dergelijke kunnen wij u doorverwijzen naar het N.Z.R  Servicebureau.  

Reperaties.  
Alle zaken die defect zijn kunt u doorgeven aan de verzorgende(n) op de afdeling.  

Restaurant.  
Op de begane grond bevind zich het restaurant van De Elf Ranken. Het restaurant is geopend van 11.45 tot 14.00. Deze ruimte gebruikt en tevens voor viering van verjaardagen. Indien u voor uw familie een warme maaltijd wenst, dan kunt u dit 1dag van tevren doorgeven an de receptie. de maaltijd komt dan op de afdeling. Betaling gebeurt door middel van een maandelijkse rekening.  

Rolstoelen.  
Voor vragen kan men terecht bij de ergotherapie op de eerste etage.  

Rondleiding.  
Als u belangstelling heeft regelen wij voor u een rondleiding binnen De Elf Ranken.  

Schade.  
Eventuele schade zal de Elf Ranken altijd zorgvuldig onderzoeken. Schade kunt u melden bij de zorgcoordinator.  

Taxi.  
Indien u voor uw bezoek een taxi wenst is deze te bestellen via de receptie.  

Televisie.  
Het kijk en luistergeld is verwerkt in de huurprijs vande TV a 1.50 per dag.  

Technische dienst.  
Dagelijks is er iemand van de technische dienst aanwezig. De werkruimte bevind zich op de begane grond achter in het gebouw (bij de keuken). Zij zijn aanwezig om storingen te verhelpen en reperaties te verrichten.  

Uitvaartverzorging.  
De Elf Ranken beschikt niet over een aula. De door u gekozen begrafenisondernemer zal zorg dragen voor de verzorging van de overledene en het verder regelen van rouwbezoek en de uitvaart. Indien u daar prijs op stelt, kunt u via De Elf Ranken adressen krijgen van uitvaartmaatschappijen.  

Vervoer op Maat.  
Een pasje voor rolstoel vervoer kan bij de WVG aangevraagd worden. Voor meer informatie kunt u bij de verzorgenden op de afdeling terecht.  

Verzorgenden.  
Deze komt u heel vaak tegen in deze informatie. De verzorgenden zijn de spil van onze verzorging. U kunt met uw vragen bij hen terecht.  

Vertrouwenspersoon.  
De vertrouwenspersoon kunt u benaderen bij een klacht wanner een gesprek met de betrokken medewerker niet tot een oplossing heeft geleid of wanneer u deze niet wilt benaderen.  

Voorlichting.  
Patient en/of familie kan/kunnen een afspraak maken voor een rondleiding. Daarnaast zal informatie worden verstrekt over de gang van zaken in het verpleeghuis en vragen worden beantwoord.  

Vrijwilligers.  
In ons verpleeghuis zijn vele vrijwilligers actief. Zij assisteren bij activiteiten die in De Elf Ranken georgraniseerd worden. U kunt ze op verschillende plekken tegenkomen. Zoals onder andere op de afdeling.achter het stuur van ons "eigen" busje of bij het verzorgen van een kopje kofiie bij het winkeltje.  

Was.  
Over het algemeen word de was op maandag en donderdag opgehaald door de medewerkers van de linnenkamer.  

Winkel.  
Op de begane grond bevind zich een winkel. Daar kunt u versnaperingen, koffie/thee of frisdranken bestellen. Openingstijden zijn van 09.30 tot 20.00.  

Zaakwaarneming.  
Wij zullen alle zaken eerst met u regelen. Mocht dit door ziekte onmogenlijk zijn dan nemen wij contact op met de door u gekozen zaakwaarnemer. Daarom willen wij altuijd graag de gegevens van uw zaakwaarnemer weten. Als er tussentijds iets verandert, willen wij dit ook graag van u horen. U kunt dit doorgeven aan het zorgsecretariaat van De Elf Ranken.  

Zorgcoordinator.  
Iedere afdeling heeft zijn eigen zorgcoordinator. Dit is de leidinggevende namens de afdeling.  

 Nieuwbouw in Barendrecht.  
Na een lange periode van overleg en discussie hebben alle partijen vandaag overeenstemming bereikt over de definitieve invulling en financiering van het multifunctioneel zorgcentrum in Carnisselande. Het zorgcentrum wordt gevestigd aan het Middeldijkerplein in Carnisselande, recht tegenover Waterpoort (Noordwest kwadrant). Het omvat onder meer een verpleeghuis, een groot gezondheidscentrum met diverse disciplines en in totaal 90 zorgwoningen. De bouw van het zorgcentrum zal afhankelijk van enkele formele goedkeuringsprocedures waarschijnlijk in het najaar starten. De eerste fase van het complex met daarin het verpleeghuis wordt naar verwachting in mei 2003 opgeleverd.  
Het contract voor het zorgcentrum is vandaag, woensdag 27 juni, ondertekend door de vier partijen; de ontwikkelingsmaatschappij Midden IJsselmonde (OMMIJ), de Stichting Eerstelijnszorg Carnisselande (EZC), de Stichting Netwerk Zorgaanbieders Rijnmond (NZR) en Dura Bouw Rotterdam. In totaal is met het zorgcentrum een bedrag van globaal 75 miljoen gemoeid. De gemeente Barendrecht is bijzonder verheugd over het definitieve akkoord. Wethouder Ett Schoehuizen (volksgezondheid) reageerde opgelucht: ,,Het zorgcentrum met al zijn functies is een cruciale voorziening in Carnisselande. De onderhandelingen verliepen moeizamer dan gehoopt en verwacht, maar ik ben blij dat er nu eindelijk overeenstemming is. Bewoners van Carnisselande zullen daarmee niet verstoken blijven van medische zorg’’.  
In het zorgcentrum krijgt verpleeghuis De Elf Ranken van het NZR een voorname plaats. De Elf Ranken is nu nog gevestigd aan de Aesopusplaats in Rotterdam Lombardijen, maar mei 2003 volgt dus de verhuizing naar Carnisselande. Binnen de nieuwe vestiging van het verpleeghuis komen 136 plaatsen voor psychogeriatrische en somatische patiënten en bovendien worden er ook 24 plaatsen voor dagbehandeling gerealiseerd. Iedere bewoner van het verpleeghuis De Elf Ranken krijgt straks een eigen ruimte, terwijl op de huidige locatie in veel gevallen de bewoners met zijn zessen op zaal liggen. De EZC heeft in het zorgcentrum de beschikking over een ruimte van ruim 2000 m2. Daarbinnen is ruimte voor 4 à 5 huisartsen, 4 à 5 tandartsen, een apotheek, 4 à 5 fysiotherapeuten, een jeugdconsultatiebureau, verloskundigen, logopedisten en een Cesar-oefentherapeut. Naast het verpleeghuis De Elf Ranken en het eerstelijns gezondheidscentrum worden nog 90 zorgwoningen, waarvan 30 huur- en 60 koopwoningen gerealiseerd. Deze woningen worden verkocht of verhuurd met een zorgpakket. Dat betekent bijvoorbeeld dat bewoners specifieke zorg makkelijk kunnen regelen. Daarbij kan gedacht worden aan voorzieningen als tafeltje dekje, thuiszorg, etc. De exacte invulling van het zorgpakket is nog niet bekend. Of in het zorgcomplex ook een vestiging komt van een polikliniek is nog onduidelijk, alhoewel de kansen daarop de laatste maanden zijn gestegen.  

Werken op een verpleegafdeling in "Verpleeghuis en Reactiveringscentrum De Elf Ranken Rotterdam  
Inleiding  
Een man in de zorgsector, werkend met oudere bewoners met veelal een (zware) lichamenlijke aandoening, dat vraagt om uitleg.  

Van lagere school tot werken op een somatische afdeling.  
Ik heb zoals iedereen de kleuterschool gedaan en vervolgens de lagere school gevolgd. Na de lagere school heb ik de M.A.V.O. gedaan. Deze school heb ik succesvol afgerond. Ik was niet echt een succesvol leerling en ik heb mijn opleiding zonder de exacte vakken afgerond. Ik heb in ieder geval een diploma als achtergrond. Op de M.A.V.O. moest je een keuze gaan maken wat je ging doen, te gaan werken of een vervolgopleiding te gaan volgen. Ik heb besloten de opleiding tot instellingskok te gaan volgen. Deze opleiding heb ik 1 jaar gedaan en ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat deze opleiding niet echt iets voor mij was. Via vakantie werk ben ik terecht gekomen in een verpleeghuis waar zorg werd geboden aan dementerende bewoners. Niet in de verzorging, want daar had ik op dat moment totaal geen affiniteit mee. Neen, ik ben daar in de schoonmaak terecht gekomen. Het is een hele leuke tijd daar geweest en ik heb daar vier jaar gewerkt met veel plezier. Ik was daar erg vrij in mijn werk en ik was niet echt aan mijn baas gebonden, mits het maar goed gedaan werd. Ik had een grote vrijheid, want ook mijn werk was niet plaatsgebonden. Ik deed dat het vloer, tapijt en ander specifiek onderhoud. Daar heb ik via mijn vorige werkgever ook diverse opleidingen in onderhoud voor gevolgd, dit allen met  groot succes.  
Door mijn werk kwam ik op diverse verpleegafdelingen en in zag hoe mensen de oudere bewoners verzorgden. Zorg boden aan ouderen die dit zelf geheel of gedeeltelijk  niet meer konden. Ook zag ik hoe mensen die door hun ziekte vrijwel niet meer te bereiken waren toch te bereiken waren. Niet door middel van praten maar door middel van prillels uit te lokken. Dan zag je de bewoners reageren en was er toch "contact" met de bewoners. Dit wou ik ook gaan doen. Werken in de zorg. Zorg bieden aan ouderen die dit niet zelf meer konden. Ik ben me gaan orienteren hoe ik dat werk ook kon gaan doen. Ik heb gesolliciteerd in een ander verpleeghuis en ik heb na vier jaar mijn baan bij mijn vorige wrkgever opgezecht. Ik heb zelf ontslag genomen.  
Ik ben mijn opleiding tot ziekenverzorgende gaan volgen in een somatisch verpleeghuis. Hier word zorg geboden aan bewoners met een lichamenlijke aandoening. Deze opleiding duurde twee jaar en zeven maanden. Het is geen makkelijke opleiding geweest. Neen zeker niet. Het is niet alleen de theorie geweest die het erg zwaar maakte en ook niet het werk, want iets wat je leuk vind gaat gewoon wat makkelijker. Neen, wat ik echt moeilijk vond was de dingen die je tegenkwam op je werk. Je werkt met ouderen, ouderen met lichamenlijke aandoeningen. Bewoners met een beroerte, multiple clerose, de ziekte van parkinson, rheuma en diverse andere ziektebeelden. Ook kom je in aanraking met heel oude bewoners maar soms ook met zeer jonge bewoners. Ook vond ik het erg moeilijk om om te gaan met de"dood". Dingen waar je normaal gesproken niet zo bij stil staat word je regelmatig mee geconfronteerd, en soms word je keihard op de werkenlijkheid gedruk. We zijn hier niet voor eeuwig en eens zal er voor een ieder een einde aan komen. Ondanks deze dingen ervaar ik het werk als leuk. Je kunt zo veel betekenen voor deze mensen en je krijg er zoveel voor terug. Je bouwt een band met deze mensen op en je zal er alles aan doen om de zorg zo goed mogenlijk te laten verlopen. Regelmatig is het keihard werken, regelmatig is het "boksen" met je handen op je rug, maar de vele positieve reacties van de bewoners maak zeer veel goed. Intussen werk ik nu meer dan zeven jaar als ziekenverzorgende in dit verpleeghuis en ik heb er tot nu toe zeker geen spijt van de keus te maken voor werken in de zorg.  

De ziektebeelden.  
De bewoners die ik verzorg zijn veelal oudere bewoners. Dit zijn bewoner die niet meer alleen  thuis kunnen wonen. Behoudens dat ze dit niet meer kunnen kan de zorg die deze ouderen nodig hebben ook niet meer worden geboden in een bejaarden tehuis. Ook komen er bewoners die niet via de thuissituatie komen maar worden verhuist omdat een vrpleeghuis die zorg kan verlenen waar men in een bejaarden danwel verzorgingstehuis deze niet meer kan bieden. Ook komen er bewoners uit het ziekenhuis naar de verpleegafdeling waar ik werk.  
De bewoners hebben verschillende achtergronden. Toch zullen bepaalde ziektebeelden veel terug keren op de afdeling. Veelal wonen hier bewoners die een beroerte hebben gehad. Ook verzorg ik bewoners met reuma, de ziekte van Parkinson, multiple clerose. Buiten deze ziektebeelden zijn er nog diverse anderen. Ook kom je combinaties tegen.  
Elke ziekte betekend  een andere manier van verzorgen en dit merk je in de vooropleiding. Ook in de praktijk leer je erg veel hoe dat je de verzorging van een bewoner met een specifiek ziektebeeld zo kan verzorgen dat de bewoner goed en zonder pijn verzorgd word. Omgaan en het verzorgen leer je niet in een jaar, ik merk persoonlijk dat ik iedere dag nog leer bij de verzorging van de verschillende ziektebeelden.  

De indeling van deze afdeling.  
De indeling van deze verpleegafdeling waar ik gewerkt heb ziet er als volgd uit.  
De verpleegafdeling zal beschreven worden van de woonkamer naar het hoofdenkantoor en dan vervolgens terug naar de woonkamer.Dit alles in een lange gang met links en rechts verschillende ruimten.  

De woonkamer  
is een grote zaal waarin diverse tafels staan waar de bewoner met zijn rolstoel bij kan zitten. Er staan ook diverse stoelen waar de bewoners op kunnen ztten. Er hangen licht gele gordijnen voor de ramen en er zijn oranje zonneschermen. Ook staan er verschillende plantjes voor een huiselijke sfeer te geven. Ook staat er een televisie een radio enkele staande en hangende lampen en diverse kastjes. Ook staat er een magnetron en een oventje.Deze ruimte is zo ingedeeld dat er voldoende ruimte is om een bewoner met zijn rosltoel voldoende doorgang te geven. De meeste bewoners verblijven hier een groot gedeelte van de dag. Zij nuttigen hier zowel het ontbijt, de warme maaltijd en ook het avondeten. De bewoners zijn vrij om op een andere plaats te gaan zitten, ook met eten. De bewoners hebben geen vaste plaats zodat zij met bij een ieder kunnen gaan zitten. Gaan we de gang op dan zijn er slaapkamers voor 32 bewoners. Dit zijn zowel 1, 2 als 4 persoonsslaapkamers. In de beschrijving hou ik vanuit de woonkamer rechts aan tot het hoofden kantoor en ga dan terug, beschrijvend wat zich aan de rechterzijde bevind.  

De slaapkamers  
bevinden zich als je uit de woonkamer komet aan de rechter zijde. Men komt als eerste een twee persoonsslaapkamer tegen, kamer 409. Deze is ingericht met twee bedden en twee nachtkastjes. Ook is ervwastafel, een kleding curver en vuilnisbakje en een kast voor het opbergen van kleding.Ook staat er een tafeltje. In de vensterbank staan diverse platjes. Ook is er de mogenlijkheid om diverse eigen spulletjes neer te zetten.  
Vervolgens komt men opeen vierpersoonskamer, kamer 410. Vier bedden een wastafel, plantjes en ruimte bven het bed ruimte voor wat eigen spulletjes.Vier asten , wastafel, waskurver en vuilnisbakje. Ook hier hangen gele gordijnen en oranje zonneschermen. Kamer 411 is ook een vierpersoonskamer en 412 ook. kamer 413 is een twee persoonskamer. Kamer 414, 415 en 416 zijn eveneens vierpersoonskamers. Hier is men aan het einde van de gang. Hier bevind zich de deur naar het hoofdenkantoor en het trappengat. Deze ruimtes zijn niet toegankelijk voor de bewoners. We gaan terug van het hoofdenkantoor naar de dagzaal, de te beschrijven ruimtes aan de rechter zijde houdend.  
Als eerse ziet men een douche/toilet ruimte. Een ruime douche en toilet die goed rolstoel toegankelijk is. Hier staan ook de douche brancard en de douche stoelen. Deze ruimte is zo ingericht dat zowel de bewoner alsook de verzorger voldoende ruimte heeft om goed te douchen danwel de bewoner te verzorgen. Gaat men verder dan is er het bezoekers toilet. Daarnaast bevind zich een bewoners toilet. Deze heeft beugels zodat de bewoner houvast heeft bij de toilet(gang). Buegels zorgen ervoor dat de bewoners zich op kunnen trekken en als ze op het toilet zitten zich ergens aan vast kunen houden. De meeste bewoners hebben door hun ziekte stabiliteits stoornisen, maar kunnen zich met de goede arm, beethouden om vallen te voorkomen.  
Gaat men veder terug dan bevind zich hier een nisje. hier kunnen bewoner met zijn familie rustig zitten. Privacy in een verpleeghuis is iets waar in een verpleeghuis best wel aan word ingeboet, daarom heeft men de mogenlijkheid om zich hier rustig terug te trekken. Ook bevinden zich hier enkele stoelen en een tafel zie zo hoog is dat de bewoner er met de rolstoel bij kan begeven. Hierna komt de afdelingskeuken. Hier word s'morgens het brood voor de bewoners die dit zelf niet kunnen gesmeerd. Om 16.00 word hier ook het brood gesmeert voor het avondeten. Er bevinden zich kasten voor de opslag van glazen en er staat en diepvrieskist, een koelkast een kofiie/thee automaat. Ook bevind zich hier een prikbord van de keukenzuster waar de dieten op vermeld staan.  
Hiernaast is een eenpersoonskamer kamer 417. Een eenpersoonskamer met een bed, wastafel, prullebak en een opbergkast. We gaan verder terug.  
We zijn nu halverwege de afdeling en we bevinden ons nu tegenover kamer 413. Hier is de afdelingspost. Een afdelingspost met een balie enkele hangende en staande kasten.  
Hiernaast is weer een eenpersoonskamer, kamer 418. Naast deze kamer bevind zich een grote douche/toilet. Ruim opgezet zodat bewoners en verzorgers voldoende ruimte hebben. Deze douche/toilet is rolstoel toegankelijk en er is ook ruim voldoende plaats om met tilaperatuur in deze toilet te komen.Hiernaast bevind zich nog een douche/toilet. Naast deze douche/toilet bevind zich het personeelstoilet en twee bewoners toiletten. Vervolgens komt er nog een spoelkeuken waar de waskommen en de pospoeler staat. Ook staan hier de containers voor de vuilniszakken en het vuile linnengoed.  
Vervolgens komt men in een grote hal, met diverse tafeltjes, stoelen en plantjes waar de bewoners zich rustig terug kunnen trekken en eventueel kunnen eten. Bijna weer in de woonkamer komen we nog een tweepersoonskamer tegen.  

De dag van een bewoner.  
Geen enkele dag is hetzelfde op een verpleegafdeling, zo ook niet voor een bewoner.  
Nauurlijk kunnen er dingen van een bewoner beter.  
Natuurlijk........................... enzovoort enzovoort enzovoort.  
Maar............In goed overleg met mijn huidige werkgever is besloten het in deze informatie pagina het alleen te hebben over de globale dingen. Hoe mijn werk is op de verpleegafdeling en hoe het er globaal aan toe gaat.  

De dag van de bewoner is geen enkele dag hetzelfde. Elke dag andere verzorgers aan je bed elke dag ander dingen. De dag van de bewoner ziet er ongeveer als volgd uit.  
s' Morgens word ik gewassen dan ga ik naar de toilet. Om 08.00 en 08.30 krijg ik mijn broodmaaltijd, waarbij ik zelf aan kan geven wat ik wil eten en drinken, rekening houdend met een dieet. Ook krijg ik mijn ochtendmedicatie. Ik zit nu in de dagzaal en er staat muziek op. Veelal staat Radio Noordzee op. Hollandse liedjes. Om 09.30 krijg ik koffie met een koekje. Om 10.30 een tweede kopje koffie. Om 11.00 komt de keukenzuster met sap en boulion. Om 12.30 krijg ik mijn warme maaltijd. Dit is een keuze menu. Ook krijg ik mijn medicatie rond deze tijd. Na het eten ben ik bij de toilet. OIm 13.30 krijg ik koffie danwel thee en om 14.15 koffie thee en een sapje.  
Om 16.30 word er soep gebracht. Elke dag en verschillende, maar wel een erg goede soep. Om 17.00 ga ik eten. Ik heb verteld wat ik op mijn boterham wilde. Ik krijg ook een kopje thee of wat dan ook wat ik wil drinken. Om 19.00 is er koffie. Om 20.00 is er koffie en een sapje. Ik ga naar bed en ik krijg mijn avondmedicatie. (......................).  

Mijn werk op deze verpleegafdeling  
Werken in de gezondheidszorg betekend ook voor mij onregelmatig werken. Veelal in het week-end werken. Ook betekend werken in de zorg, werken als anderen vrij zijn. Je werkt met Kerst of met oud en nieuw, met Pasen of Pinksteren, als andere mensen gaan sporten moet jij werken. Dit weet je als je gaat werken in de zorgsector. Dit heeft ook voordelen. Je bent vrij als anderen werken. Ga je in de zomer naar het strand, dan ben ik daar op maandag, en op maandag werken de meeste mensen. Ik hoef niet op zaterdag middag de drukke stad in, dat kan ik op een stille dinsdag. Ik hoef niet iedere feestdag op visite te gaan, een goed excuus is dat ik moet werken. Al met al heeft werken in de zorgsector ook grote voordelen. Het grootste nadeel is dat je prive leven er soms onder lijd. Soms is het niet prettig als je partner vrij is en jij om half zes s'morgens op moet. Ook is het op een feestje rot dat je het niet echt heel laat kan maken, de volgende ochtend word er weer veel van je verwacht en de verantwoording is gewoon te groot. Het zal door niemand geaccepteerd/getollereeld worden dat je als verzorger fouten maakt die lichamenlijke schade tot gevolg hebben. Daarom is het beter om zeker in dit werk in je achterhoofd te houden dat je ook nog(moet gaan) werken.  
De diensten die ik werk zijn de volgende :  
A     dienst van 07.00 tot 15.30  
BK  dienst van 07.00 tot 15.30  
E     dienst van 08.00 tot 16.30  
H     dienst van 14.30 tot 23.00  
G     dienst van 22.45 tot 07.15  
Buiten deze diensten zijn er nog deel diensten zoals de A1, E1, H1en H5 dienst. Er zijn geen gebroken diensten in dit verpleeghuiswaar ik nu werk.  
De dagindeling ziet er gekeken over vierentwintig uur ongeveer zo uit. Ongeveer omdat je met mensen werk en dat je dus speling in de tijden heb.  
Om 07.00 tot 07.15 overdragen. Dit betekend dat je de rapportage leest, aantekeningen maakt, in het werkschrift kijkt wat er die dag voor controles er moeten worden uitgevoerd en vragen stelt omtrend eventuele onduidelijkheden. Ook kijk je welke bewoners er gedouched worden. Dit zijn er ongeveer zes per dag. Om 07.15 ga ik met mijn collega's beginnen met de zorg. Dit betekend de bewoners die dit zelf geheel niet kunnen de volledige zorg geven, geheel wassen, aankleden, naar het toilet brengen en zorgen dat ze er zo uitzien zoals je je oma ook wilt zien als je op bezoek komt in een verpleeghuis dus netjes, schoon en als het kan met een glimlach. Persoonlijk vind ik de aandacht aan het bed, (buiten het goed wassen en aankleden,) het belangrijkste wat ik in de ochtend kan doen. De ochtend word voornamenlik besteed aan de lichamijke verzorging van de bewoner. Daar waar verzorgen niet alleen iets lichamenlijks is maar zeker iets sociaals vind ik persoonlijk dat je deze tijd moet gebruiken. Immers buiten deze tijd heb ik in de ochtend niet veel tijd om een gesprek met de bewoner te maken. Dan ben ik immers bezig met de verzorging van andere bewoners. Het wassen en douchen gaat door tot 08.45. Daarna gaan we met z'n allen de bewoners helpen die niet zelfstandig kunnen eten en drinken. Hier ben je mee bezig tot iets over negen. Als alle bewoners zijn geholpen is er even tijd voor een kopje koffie. Ook word gedurende deze tijd de afdeling doorbesproken. Hoe gaat de verzorging op de kamers, loopt men tegen problemen aan en welke dingen dienen nog gedaan te worden? Na tien minuten ga ik met mijn team verder met de verzorging. Dit duurt tot ongeveer 10.30. Veelal word er gestreeft om de zorg aan het bed rond deze tijd klaar te hebben. Dat wil zeggen dat alle bewoners verzorgd zijn en de lichamelijke verzorging klaar is.   
Tijd voor koffie en een sigaretje. Om 11.00 gaan we weer verder met de afdeling. Nu moeten de bedden nog worden opgemaakt, al het vuile linnegoed en al het afval opruimen, de waskommen wassen, de bijzonderheden vermelden in de zorgdociers. Op de afdeling waar ik werk kunnen de bewoners altijd geholpen worden bij de toiletgang, en deze verzorging gaat ook rond deze tijd gewoon door. Om 11.45 is de afdeling klaar en gaat de ene groep eten. Er bijven dan twee verzorgers achter, deze houden zich bezig met alles wat is blijven liggen in orde te maken. Meestal is al het werk op de afeling klaar en heb je tijd om bij de bewoners te zijn. Om 12.15 gaat een van verzorgers die achter is beginnen met het verdelen van de medicatie. Dan zijn ook de collega's terug die zijn wezen eten. Om 12.30 is de kar er met de warme maaltijd van de bewoners. Vervolgens word het eten geserveerd an de bewoners, worden de bewoners geholpen die dit niet zelfstandig kunnen en worden de medicijnen verstekt. Met de verzorging van het eten is men bezig tot 13.15. De collega's die zijn achter gebleven gaan dan eten.  
Nadat alle bewoners gegeten hebben en de bewoners geholpen zijn die niet zelfstandig hebben kunnen eten ga ik en mijn collega's en aanvang maken met de "toileronde". Toiletrondes zijn op de afdeling waar ik werk ook aanwezig. Alle bewoners die incontinent zijn krijgen nu een schoon verband. (Incontinentie onstaat doordat de sluitspier van de blaas is aangetast. Hierdoor onstaat het ongewenst verlies van urine. Je heb vele vormen van incontinentie.). Ook krijgen de bewoners die op bed liggen door hun ziekte hen verzorging. Om alle bewoners te verzorgen ben je als team tot 14.00 ongeveer bezig. Daarna is het tijd om iets leuks met de bewoners te gaan doen. Ook word rond deze tijd de dagrapportage geschreven. Hierin komen de bijzonderheden van  dag, ook wat door de arts is afgesproken staat daarin vermeld. Om 14.30 word overgedragen aan de avonddienst die om 14.30 begonnen is. Om 15.00 is de overdacht klaar en gaat men verder met de verzorging van de bewoners. De dagdienst gaat om 15.30 naar huis. Als ik avonddienst heb ik rond deze tijd alle bewoners nagelopen die niet lekker zijn.Zo heb ik een indruk van de toestand van de bewoner en heb ik bij vragen van mijn avondhoofd een vergelijking ten opzichte van mijn begin van mijn dienst. Om 15.30 maak ik de insulinepennen van de bewoners die afhankelijk zijn van insuline in orde. De vernevelaars maak ik ook in orde. Deze word toegediend aan bewoners met een specifieke aandoening aan hun luchtwegen. Vervolgens ga ik met mijn collega's verder met het smeren van de boterhammen voor de bewoners. Om 16.15 krijgen de bewoners een beker met soep. Om 16.45 word een aanvang gemaakt met het helpen van de bewoners die niet zelfstandig kunnen eten. Om 17.00 gaan we de bewoners eten en drinken geven die zelfstandig kunnen eten. Om alle bewoners op de slaapkamers, gang, halletjes en grote dagzaal eten te geven ben ik en mijn collegas bezig tot 17.30.  
Nu worden de tafels schoogemaakt,de rommel opgeruimd en worden de karren met benodigdheden  voor de verzorging bij het bed klaargezet. Om 17.45 even snel en boterham.  
Om 18.00 gaan we beginnen met de verzorging van de bewoners. Hiermee gaan we door tot 19.15. Dan gaan we de bewoners thee, koffie of wat anders te drinken geven wat ze willen. Ook worden de bewoners die niet zelf kunnen drinken geholpen. Zodoende hebben alle bewoners nog wat op. Na dit heb ik en mijn collega's de tijd tot 20.00 om een kopje koffie te drinken. Nu gaan we de bewoners die nog op zijn op bed leggen, de tanden verzorgen, een verband aandoen dit tot 01.00 zeker de garantie moet geven dat de bewoner droog is en de bewoners goed en confortabel leggen voor een goede nachtrust te garanderen. Ook worden alle bewoners die nog willen drinken nog wat te drinken aangeboden. De kar met afwas word ook opgehaald.Om 21.00 word een aanvang gemaakt met het delen van de avondmedicatie. Met al deze dingen zijn ik en mijn collega's bezig tot ongeveer 22.30. Er zijn nog enkele bewoner op. Deze willen naar sport of andere dingen kijken. De bewoners die op bed liggen hebben de mogenlijkheid een televisie te huren en vele bewoners maken daar gebruik van. Vervolgens word de avondrapportage gechreven. Om 22.45 is de nachtdienst er en worden de dingen doorbesproken. Om 23.00 gaat de avondienst naar huis.   
De nachtdienst laat zich wat moeilijker omschrijven. Niet omdat ik  nooit in de nacht zit maar omdat er wel veel dingen moeten gebeuren maar omdat dit niet aan vaste tijden gebonden zit. Vast staat in ieder geval dater rond 01.00 een verschoonronde gebeurt. Nu krijgen alle bewoners die incontinent zijn een verband dat ervoor zorgd dat huid, bed en kleding droogblijft en de bewoner dus niet het idee heeft nat te zijn. Hier ben je een uur mee bezig. Ook staat vast dat je om 06.30 koffie en thee gaat zetten voor de dagdienst. Wat moet er verder dan nog gebeuren? De woonkamer word gedaan, dus alle tafels worden schoongemaakt de vloer word schoongemaakt en al het afval word weggegooid. Zodoende komt de bewoner s'morgens in een schone woonkamer. Dit gebeurt ook bij de tafeltjes aar de bewoners die op de gang eten. Ook worden in de afdelingskeuken alles klaargezet zodat de keukenzuster die erop de dag is het brood kan smeren. In een grote kar worden de kopjes en dergelijke neergezet. Ook komen er op de dienbladen het bord en het bestek te liggen. Het brood word pas om 07.15 gesmeerd. Ook doe ik als nachtdienst heb alle verbandkarretjes in orde maken. Op deze verbandkarretjes staan alle benodigdheden die worden gebruikt bij eventuele wondjes. In de nacht worden ook alle douches bijgevuld met handdoeken en washandjes. Op alle kamers worden de waskommen en de washandjes en de handdoeken gezet. Samen met het incontinentie verband en de fixatiebroekjes. Ook zorg ik als nachtdienst ervor dat de bewoners met wisselligging worden verzorgd. Gedurende mijn nachtdienst loop je natuurlijk de noodoproepen na van de bewoers die naar het toilet danwel op de po willen en ook zorg je dat je alle bewoners regelmatig ziet. Dit om controle te houden dat de bewoner goed licht en of de bewoners er confortabel bijliggen . Om 06.45 komen de eerste collega's van de dagdienst op de afdeling. Ik ruim de laatste dingen op en ga om 07.00 overdragen aan mijn collga's en dan begint deze omschrijving opnieuw. Niet precies het zelfde, want we werken met bewoners maar de zorg zal zeker geboden moeten worden. Om 07.15 ga ik naar huis.  

Tilapperatuur  
Doordat ik op mijn werk bewoners moet verzorgen die veelal niet zelfstandig danwel zeer moeilijk kunnen staan hebben we op de afdeling verschillende hulpmiddellen om de bowoner te verplaatsen. Ik werk op de afdeling me de SARA,DEXTRA,Easy slide, tilmatten en safetext. Al na gelang het ziektebeeld van de bewoner en waar de verplaatsing plaat moet vinden word gekozen om de bewoner te verzorgen met een apparaat danwel hulpmiddel.  

De SARA.  
De SARA word gebruikt bij bewoners die niet zelfstandig  meer kunnen staan. Als de bewoner bijvoorbeeld door zijn ziekte maar 1 goede arm en 1 goed been heeft, dan kan gekozen worden voor de SARA. Deze word toegepast bij bewoners die niet meer met 1 verzorgende verplaatst kan worden. Het kan dus ook voorkomen dat ik een bewoner moet verzorgen die aan een zijde van zijn lichaam  beperkingen heeft, maar toch de mogenlijk heeft om te staan met 1 verzorger. Dat word dit gedaan. We gaan pas over op het gebruik van de SARA als dit met behulp van 1 verzorger niet meer kan, maar de bewoner wel een arm en sta functie heeft. De SARA laat zich omschrijven als een soort lift. De bewoner dient zijn voeten op een plankje te zetten. Vervolgens gaat er een band achter zijn rug. Omdat de band nu te los zit word deze band aangetrokken zodat de bewoner de armbeugel goed kan beethouden. Vervolgens laat ik de bewoner weten dat ik de verplaatsing uit gaat voeren. Dit doe ik aan en soort draaihendel te draaien. Hierdoor gaat de bewoner omhoog en kan ik de bewoner naar de plaats brengen waar die heen moet (rolsoel,bed, toilet).  

De DEXTRA.  
Deze gebruik ik bij bewoners die niet meer kunnen staan. Dan gebruik ik en mijn collega's de DEXTRA. Dit apperaat werk geheel anders dan de SARA. Voordat de bewoner verplaats kan worden word deze in en soort band gelegen.Deze word bevestigd aan het apperaat bij de schouders en de heupen. Om ongelukken te voorkomen word de band onder de benen door gedaan en via het kruisen van de banden bevestigd aan de tillift. Vervolgens kan de transfer gedaan worden. Via een aanpassing aan dit apperat kan de bewoner in een zit danwel lighouding worden geplaatst. Zodoende kan ik met de DEXTRA de bewoner in zijn stoel laten zitten en laten liggen op bed.  

De easy slide, tilmatten en safetex.  
Deze hulpmiddellen worden gebruikt bij een verplaatsing in bed. Het kan voorkomen dat een bewoner wat onderuit gezakt is in bed. Om de bewoner omhoog te krijgen in bed kan ik met behulp van deze hulpmiddellen de bewoner omhoog verplaatsen in bed. Deze verplaatsing gebeurd met twee verzorgers.