Het Zorgdrager® concept
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Het Zorgdrager® concept 
E e n  n i e u w e  v i s i e  o p  w o n e n , w e l z i j n  e n  z o r g 
Zo lang mogelijk zelfstandig wonen  
Zorg naar behoefte  
Accent op ontmoetingen  
Ook groot in kleine dingen  
   

Met het Zorgdrager® concept speelt Zorggroep Rijnmond in op de wens van steeds meer mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.  
Tegelijkertijd willen mensen zo veel mogelijk contact blijven houden met hun omgeving. Ook daarin voorziet het Zorgdrager® concept. Een nieuwe visie op wonen, welzijn en zorg  

Om een toonaangevende rol te kunnen blijven spelen in de ontwikkeling van de ouderenzorg heeft Zorggroep Rijnmond het Zorgdrager® concept ontwikkeld. Het is de basis voor een visie waarbij wonen, welzijn en zorg op maat centraal staan. De beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg sluit in dit concept zo veel mogelijk aan op de wensen en behoeften van mensen die zorg nodig hebben.  
Het Zorgdrager® concept is het kader voor de Lange Termijn Huisvestingsplannen voor de locaties van  
Zorggroep Rijnmond.  

Wonen  
Mensen willen ook als ze ouder worden zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Tegelijkertijd willen ze de zekerheid  
dat ze als dat nodig is kunnen rekenen op begeleiding en/of ondersteuning, zorg en behandeling.  
Zorggroep Rijnmond ziet die combinatie van wensen en behoeften niet als een probleem, maar als een uitdaging.  
De basisgedachte achter het Zorgdrager® concept is dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving blijven.  
Om dat mogelijk te maken ontwikkelen de huidige woonzorgcentra zich tot Zorgdrager® locaties. Mensen die in de  
omgeving van die locatie wonen kunnen een beroep doen op een compleet pakket van diensten en zorgverlening aan  
huis. De reikwijdte van die zorgverlening kan per locatie verschillen, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.  
De Zorgdrager® locaties bieden huisvesting aan mensen die zelfstandig wonen maar behoefte hebben aan zorggarantie in de directe nabijheid. Zij kunnen kiezen uit een gevarieerd woningaanbod.  
Daarnaast heeft elke locatie een wooneenheid voor mensen voor wie zelfstandig wonen geen optie meer is, omdat ze voortdurend  
intensieve begeleiding en zorgverlening nodig hebben. Zo maakt het Zorgdrager® concept een geleidelijke overgang  
mogelijk van zelfstandig wonen naar minder zelfstandig wonen; van ‘zorgeloos’ naar ‘zorgbehoevend’.  
Uitgangspunt daarbij is dat verhuizing naar de Zorgdrager® locatie niet zal leiden tot scheiding van partners en sociale omgeving.  
Woon-, verblijfs- en behandelingsruimten worden zo gebouwd dat ze ‘omkeerbaar’ zijn. Ze zijn makkelijk aan te passen aan veranderingen in de zorgvraag. Het verkleinen, vergroten of combineren van ruimten is mogelijk zonder kostbare en tijdrovende bouwkundige ingrepen. Voor de ontwikkeling van verschillende typen huisvesting werkt de Zorggroep nauw samen met woningcorporaties en architecten.  

Welzijn  
De Zorgdrager® locatie is meer dan een ‘leverancier’ van zorg op maat voor mensen in de directe omgeving en de eigen bewoners. Het gebouw is ook een ontmoetingspunt voor buurtbewoners en iedereen die in de locatie zelf woont en werkt. Om die ontmoetingsfunctie te versterken zijn er in de locatie mogelijkheden voor winkelvoorzieningen, een café-restaurant, een kapsalon, een pedicure, activiteitenruimten en (para)medische voorzieningen. Die kunnen variëren van fysiotherapie tot een huisartsen- of tandartsenpraktijk.  

Zorg  
Zo veel mogelijk zorg aan huis is het uitgangspunt. In principe is de Zorgdrager® locatie de uitvalsbasis voor de dienstverlening. Afhankelijk van de omvang van het verzorgingsgebied is het mogelijk daarbinnen steunpunten op te zetten met zo veel mogelijk faciliteiten. Daardoor krijgen ook mensen die op wat grotere afstand van de Zorgdrager® locatie wonen de noodzakelijke zorg. In de  
locatie zelf zijn alle voorzieningen beschikbaar voor mensen die op enigerlei wijze zorg nodig hebben. Er zijn ook  
mogelijkheden voor dag- of nachtopname. Een grondig omgevingsonderzoek is nodig om de zorgvraag goed in kaart te  
brengen. Dat moet onder meer duidelijk maken welke voorzieningen er in de buurt zijn en welke behoeften de doelgroep heeft. Het  
onderzoek richt zich uiteraard ook op de aanwezigheid van andere (zorg)organisaties in de directe omgeving en op de diensten die zij verlenen. Bij de verdere uitwerking van het concept is samenwerking tussen instellingen het uitgangspunt. De zelfstandig wonende ‘zorgvrager’ beslist uiteindelijk tot welke ‘zorgaanbieder’ hij zich wendt.  
Het zijn de medewerkers en vrijwilligers van Zorggroep Rijnmond die het ‘concept’ uiteindelijk in de praktijk brengen. Met respect en begrip voor de wensen en behoeften van de ‘zorgvragers’. Maar vooral ook met aandacht voor de ‘kleine dingen’ die zeker voor mensen in hun vierde levensfase van groot belang zijn.  

Het Zorgdrager® concept in het kort:  
Uitgebreide zorg- en dienstverlening aan huis  
Zelfstandig wonen met zorggarantie in Zorgdrager® locatie  
Intensieve verzorging op maat  
Samenwerking met andere organisaties  

Zorggroep Rijnmond; Zorg uit het hart  
Zorggroep Rijnmond is een dynamische en vernieuwende organisatie met een breed pakket aan diensten en producten op het gebied van zorgverlening, al dan niet in combinatie met passende huisvesting.  
Zorggroep Rijnmond verleent zorg op basis van een protestants-christelijke levensbeschouwing. Centraal in de zorgverlening staan aandacht en respect voor de persoonlijke levensgeschiedenis en de wensen en behoeften van de cliënten. De unieke mens staat centraal in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de woonzorgcentra die deel uitmaken van de Zorggroep.  
In de acht locaties van Zorggroep Rijnmond wonen in totaal zo’n 900 mensen.  
Daarnaast maken ongeveer vierhonderd zelfstandig wonende cliënten gebruik van de uitgebreide dienstverlening. Ruim 1200 medewerkers en 600 vrijwilligers staan elke dag voor hen klaar. De locaties zijn een ontmoetingspunt voor zorgverleners, cliënten en hun verwanten.  
Zorggroep Rijnmond toetst haar diensten en producten regelmatig aan de veranderende wensen van de zorgvragers en aan kwaliteitsnormen. De Zorggroep besteedt veel aandacht aan het opleiden van medewerkers en vrijwilligers.  
Het organisatiemodel van Zorggroep Rijnmond is gebaseerd op het principe ‘eenheid in verscheidenheid’. Daarom behouden de afzonderlijke locaties binnen de Zorggroep hun eigen naam, identiteit en karakter.  
Zorggroep Rijnmond vertaalt haar maatschappelijke opdracht ook in deelname aan specifieke projecten, bijvoorbeeld voor verslaafden en dak- en thuislozen.  
Samen met de Rotterdamse zorgconcerns NZR en KVV heeft de Zorggroep ‘Uw Compagnon’ ontwikkeld; een totaal servicepakket voor senioren op basis van een abonnementensysteem.