Afrikaans wiegeliedje


Lam-tie-tie,dam-tie-tie,doe-doe mij lief-stet-jie,
Moe-der-hart ro-wert-jie,dier-baar-ste dief-stet-jie!
Luis-ter hoe fluis-ter die wind deur die boom-piet-jie,.
Heen en weer wieg hij hom al oor die stroom-piet-jie:
Doe-doe-doe,bla-dert-jies,sla-pens-tijd na-dert-jies,
Doe-doe-doe blom-met-jies,nag is aan't kom-met-jies,
so sing die wind-jie vir blaart.jies en bom-met-jies.

Bo in die blou-we lug flik-ker die ster-ret-jies,
Hemel se brand-wag-gies,lam-pies van ver-ret-jies,
Wa-kend oor wind-jies en wol-kies en stroom-piet-jies,
Wa-kend oor men-sies en diert-jies en boo-piet-jies:
Wees maar ge-rus-tet-jies,slaap maar met lus-tet-jies!
So sing die ster-ret-jies,stil-let-jies,ver-ret-jies:
Vuur-vlie-gies,lug-lig-gies.eeu-wi-ge ster-ret-jies!

On-skul-dig o-gies en voet-jies en han-det-jies.
Wie weet hoe ver moet mij kleint-jie nog ga-net-jies!
Ver deur die we-reld se kron-kels en gan-get-jies,
Blij tog maar kleint-jies en blij dit maar lang-et-jies,
Blij maar bij moe-dert-jie,Kind-lief se hoe-dert-jie,
Slaap in haar ar-rem-pies,sag-gies en war-rem-pies,
Doe-kies dan,doe-kies in moe-der se ar-rem-pies!