hoe verloopt de indicatiestelling in de 
thuiszorg
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 hoe verloopt de indicatiestelling in de thuiszorg 
De indicatiestelling wordt uitgevoerd door het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO). Dit is een onafhankelijk indicatieorgaan. Het RIO geeft een indicatieadvies nadat een onafhankelijk en objectief onderzoek heeft uitgewezen of men in uw situatie in aanmerking komt voor thuiszorg.  
De medewerker van het RIO zal met de patient en eventueel met zijn familieleden en met de zorgverlener(s) bespreken welke zorg men nodig heeft. Dit wordt een indicatiegesprek genoemd. Men kan zelf toelichten waarom u hulp nodig heeft en bij welke werkzaamheden/ activiteiten. Daarbij wordt gekeken naar wat men zelf nog kunt en welke hulp door de omgeving (familie, huisgenoten e.d.) geboden kan worden. De medewerker van het RIO zal naar aanleiding van dit gesprek beoordelen of men in aanmerking komt voor thuiszorg en als dat het geval is, zal hij een advies uitbrengen over welke zorg men nodig heeft en voor hoeveel uren per week. Men ontvangt schriftelijk bericht van dit advies.  
Voor het indienen van de hulpvraag kan men zelf met het RIO contact opnemen. Vaak wordt dit ook gedaan door de familie, de huisarts, de behandelend arts in het ziekenhuis, het zorgloket of de maatschappelijk werker.  
Indien men het niet eens bent met het indicatieadvies dat door het RIO is afgegeven, dan kunt u hiertegen bezwaar indienen. Meer informatie hierover vindt men bij bij het onderdeel klachten bij de veel gestelde vragen.  

TIP:  Wij adviseren bij het indicatiegesprek eenfamilielid of een andere vertrouwenspersoon aanwezig te laten zijn, die op de hoogte is van de zorgbehoefte en wensen.  

TIP:  Zet van tevoren voor uzelf op papier waar u precies hulp bij nodig heeft. Zo voorkomt men dat men tijdens het gesprek iets vergeet.  
   
Als de persoonlijke zorgbehoefte na verloop van tijd verandert, moet men contact opnemen met het RIO. De persoonlijke situatie wordt dan opnieuw bekeken en besproken met de hulpverlener. Er wordt dan een nieuw advies (herindicatie) uitgebracht.