wat zijn de kosten bij opname in 
het verpleeghuis
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 wat zijn de kosten bij opname in het verpleeghuis 
Voor verpleeghuiskosten is iedereen in Nederland verzekerd via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Behandeling en verzorging in het verpleeghuis, medicijnen en verbandmiddelen, therapieën en laboratoriumonderzoeken worden uit de AWBZ betaald.  
Wettelijk is vastgesteld dat iedereen die verpleeghuiszorg ontvangt daarnaast een eigen bijdrage moet betalen.  
De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de leeftijd, inkomen, leefsituatie (is men alleenstaand of heeft men een partner die thuis woont of in een instelling verblijft) en of men in een verpleeghuis bent opgenomen of dag-/nachtverpleging krijgt.  
Het zorgkantoor stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast. Deze wordt berekend voor de periode van 1 juli tot 1 juli van het volgende jaar, op basis van het inkomen in het voorafgaande kalenderjaar. Voor de bijdrage vanaf 1 juli 2002 betreft dat dus het inkomen van 2001, vanaf 1 juli 2003 betreft dat uw inkomen van 2002. Gerekend wordt met ál uw feitelijke inkomsten in dat jaar. Het eigen vermogen telt niet mee, maar wel inkomsten daaruit (zoals rente en dividend). Is men gehuwd of men woont samen, dan telt ook het inkomen van uw partner mee.  

TIP:  Is het huidige inkomen lager dan in het jaar waarover de bijdrage is berekend, dan kan het zorgkantoor vragen de bijdrage vast te stellen op basis van het inkomen uit het lopende kalenderjaar.  

Men ontvangt van het zorgkantoor een formulier waarop men het inkomensgegevens moet invullen. Op basis van deze gegevens stelt het zorgkantoor uw bijdrage vast. Men krijgt daarvan bericht in de vorm van een beschikking.  
Ontvangt men een uitkering (bijvoorbeeld AOW of WAO), dan vraagt het zorgkantoor aan de uitkeringsinstantie de bijdrage geheel of ten dele op de uitkering in te houden. Men kan het zorgkantoor machtigen deze nota automatisch af te schrijven van de bank- of girorekening.  

Is men het niet eens met de hoogte van de bijdrage of is men niet tevreden over de uitleg van het zorgkantoor, dan kan men bezwaar maken.  

TIP:  Men kan mogelijk de eigen bijdrage als buitengewone last opvoeren bij de belastingaangifte. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.  

De kosten voor de was, telefoon, kapper, pedicure, toiletartikelen, kleding, versnaperingen en uitstapjes worden niet door de AWBZ vergoed. Men moet deze kosten zelf betalen. Veel verpleeghuizen bieden deze faciliteiten in het huis. Over de kosten daarvan kan de maatschappelijk werker de patient informeren.