De kosten bij opname in een  
verzorgingshuis
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 De kosten bij opname in een verzorgingshuis 
Sinds 1 januari 2001 is iedereen in Nederland voor kosten voor het verblijf in een verzorgingshuis verzekerd via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Wanneer men in een verzorgingshuis verblijft, betaalt men zelf ook mee aan de zorg die men daar ontvangt. Men betaalt maandelijks een inkomensafhankelijke eigen bijdrage die door het zorgkantoor wordt vastgesteld. De bijdrage wordt elk jaar berekend voor de periode van 1 juli tot 1 juli van het volgende jaar, op basis van het inkomen in het voorafgaande jaar. Voor de bijdrage vanaf 1 juli 2002 betreft dat dus het inkomen van 2001, vanaf  1 juli 2003 betreft dat het inkomen van 2002. Gerekend wordt met al de feitelijke inkomsten in dat jaar. Het eventuele vermogen zelf telt niet mee, maar wel de inkomsten daaruit.  
Het verzorgingshuis verstrekt  kost, inwoning en verzorging, maar ook een aantal andere producten en diensten. De zaken die uit het budget van het verzorgingshuis worden betaald, worden ook wel verstrekkingen genoemd.  
Na aftrek van de eigen bijdrage van het inkomen, houdt men maandelijks nog een bedrag over om zelf te besteden. Bijvoorbeeld aan zaken die niet onder het verstrekkingenpakket van het verzorgingshuis vallen. Het is daarom goed te weten welke verstrekkingen bij de maandelijkse eigen bijdrage inbegrepen zijn en voor welke zaken extra moet worden betaald.  

TIP:  Is uw huidige inkomen lager dan in het jaar waarover uw bijdrage is berekend, dan kan men het zorgkantoor vragen de bijdrage vast te stellen op basis van het inkomen uit het lopende kalenderjaar.  
Men ontvangt van het zorgkantoor een formulier waarop de patient inkomensgegevens moet invullen. Op basis van deze gegevens stelt het zorgkantoor de bijdrage vast. Men krijgt daarvan bericht in de vorm van een beschikking.  
Ontvangt men een uitkering (bijvoorbeeld AOW of WAO), dan vraagt het zorgkantoor de uitkeringsinstantie de bijdrage geheel of ten dele op de uitkering in te houden. Men kan het zorgkantoor machtigen deze nota automatisch af te schrijven van de bank- of girorekening.  

De berekening van de eigen bijdrage is te complex om hier te vermelden. Voor vragen over uw bijdrage kan men met het zorgkantoor contact opnemen.   
Bent U het niet eens met de hoogte van uw bijdrage of bent u niet tevreden over de uitleg van het zorgkantoor, dan kan men bezwaar maken.  

TIP:  Men kan mogelijk de eigen bijdrage als buitengewone last opvoeren bij de belastingaangifte.  

De kosten voor de was, telefoon, kapper, pedicure, toiletartikelen, kleding, versnaperingen en uitstapjes worden niet door de AWBZ vergoed. Men moet deze kosten zelf betalen. Veel verzorgingshuizen bieden deze faciliteiten in het huis.