Regeling klachten over het 
verzorgingshuis
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 Regeling klachten over het verzorgingshuis 
Wanneer men niet tevreden is over de verzorging in het verzorgingshuis, kan men dat in eerste instantie bespreken met degene die de klacht aangaat. Als dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan de klacht besproken worden met de eerst verantwoordelijke verzorgende, de leidinggevende van de afdeling, de zorgcoördinator, het afdelingshoofd of de directie. Ook de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris van het verzorgingshuis kan helpen bij de behandeling van de klacht.  
Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kanb men naar de klachtencommissie van het verzorgingshuis gaan. De wet verplicht ieder verzorgingshuis om een onafhankelijke, externe klachtencommissie te hebben.  
Ieder verzorgingshuis heeft een klachtenreglement op papier, waarin beschreven staat hoe men de klacht moet indienen en bij wie men daarvoor terecht kunt. Dit reglement is per verzorgingshuis op te vragen