Planning en begeleiding tijdens de 
opleiding tot helpende
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Planning en begeleiding tijdens de opleiding tot helpende 
Een goede planning is voorwaarde voor een geslaagde BeroepsPraktijkVorming. Een student heeft er niets aan om op twee plekken precies dezelfde dingen te oefenen. De student is zelf mede verantwoordelijk voor een geslaagde BPV-periode.   

Van tevoren maakt de student een BPV-plan. Zij bekijkt aan welke deelkwalificaties zij de komende periode wil werken. Daarbij houdt zij rekening met wat er op de BPV-plek mogelijk is. Zo nodig biedt de BPV-docent begeleiding.   
In de eerste BPV-week spreekt de student haar BPV-plan door met haar begeleider in de praktijk. Samen maken ze een (globale) planning voor de BPV-periode. Eventueel kunnen ze ook al afspraken maken over het moment van toetsing (proeve van bekwaamheid). Dat kan ook later. De student geeft zelf aan wanneer zij haar proeve(n) van bekwaamheid wil afleggen.   

Ongeveer halverwege bespreken student, BPV-docent en begeleider in de praktijk de voortgang. Na deze tussenevaluatie weet de student aan welke punten zij extra aandacht moet besteden. Tegen het einde volgt een eindevaluatiegesprek. De student krijgt te horen voor welke proeven van bekwaamheid zij een voldoende dan wel onvoldoende heeft en wat de aandachtspunten zijn voor de lessen of een volgende BPV-periode.   
Natuurlijk kan de student gedurende de hele BPV-periode met vragen of problemen aankloppen bij de docent of begeleider in de praktijk. Tijdens terugkomdagen op de onderwijsinstelling kunnen studenten onderling ervaringen uitwisselen en eventuele knelpunten bespreken.