De doelstellingen bpv tijdens de  
opleiding tot verzorgende
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
De doelstellingen bpv tijdens de opleiding tot verzorgende 
Tijdens de BeroepsPraktijkVorming (BPV) leert de student om de lesstof toe te passen in de praktijk. Omgekeerd neemt zij vanuit de praktijk weer nieuwe stof mee om tijdens de lessen mee aan de slag te gaan. Zo vullen theorie en praktijk elkaar voortdurend aan.   
De student leert bovendien tijdens de BPV-periodes welke rol werken in de zorg van haar vraagt. In de klas staat de student zelf centraal; zij voert de regie over haar eigen leerproces. In een zorginstelling staat de cliënt en diens zorgproces centraal. De student zal leren haar zorg af te stemmen op de diverse wensen en hulpvragen van de cliënten.   
De student doet haar BPV in minimaal twee en maximaal drie verschillende sectoren. Zij kiest daarbij voor een intramurale of een extramurale instelling. De tweede (eventueel derde) BPV-plek mag semi-, trans- of intra-/extramuraal zijn. Zo maakt zij kennis met diverse soorten zorgvragers, zoals (chronisch) zieken, kraamvrouwen met hun baby's, gehandicapten en ouderen.   
Tijdens de BPV oefent de student verschillende vaardigheden. Als zij deze voldoende beheerst, legt zij de bijbehorende proeve(n) van bekwaamheid af. Zo kan zij de diverse deelkwalificaties halen.